இணையம் மூலம் மட்டுமே இசைக்கருவிகள் கற்றுக்கொள்ள முடியுமா

Music Comes From Where ?

இணையம் மூலம் மட்டுமே இசைக்கருவிகள் கற்றுக்கொள்ள முடியுமா ? உடெமி (Udemy) மற்றும் யூடியுப் (YouTube) காணொளிகள் மூலம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் தெரியவேண்டிய அடிப்படை விஷயங்கள் யாவை ? 2022 நவம்பர் 9 மாலை 6 மணிக்கும், 2023 ஜனவரி 21 சனி காலை 7 மணிக்கும் உரையாடினோம். மீண்டும் 2023 ஜனவரி 23 திங்கள் மாலை 7:30 மணி இந்திய நேரத்தில் https://www.gurubruno.info/class/ இணைய வகுப்பில் உரையாடுவோம் வகுப்பில் சேர https://www.gurubruno.info/class/