இணையம் மூலம் மட்டுமே இசைக்கருவிகள் கற்றுக்கொள்ள முடியுமா

Music Comes From Where ?

இணையம் மூலம் மட்டுமே இசைக்கருவிகள் கற்றுக்கொள்ள முடியுமா ? உடெமி (Udemy) மற்றும் யூடியுப் (YouTube) காணொளிகள் மூலம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் தெரியவேண்டிய அடிப்படை விஷயங்கள் யாவை ? 2022 நவம்பர் 9 மாலை 6 மணிக்கு (18:00 IST 22-09-2022) கூகிள் மீட் https://www.gurubruno.info/class/ இல் பேசுவோம்